Aktualności

05
kwiecień
2019

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zapytania ofertowego z dnia 1.04.2019 Zakup ładowarki teleskopowej

W WYZNACZONYM TERMINIE OFERTY ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY: 

INTERHANDLER SP. Z O.O. 
UL. WAPIENNA 6 
87-100 TORUŃ 

DATA WPŁYWU OFERTY: 08.04.2019 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej ładowarki teleskopowej Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego przez dostawcę sosowanego oświadczenia producenta. 
b) dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową 

8. WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOKONANO W OPARCIU O USTALONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM KRYTERIA OCENY TJ.: 

a. Cena 
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena 
oferenta) * 90 
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 90 

b. Stawka roboczogodziny serwisowej 
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (stawka najniższa / 
stawka oferenta) * 10 
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 10 

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w trakcie oceny wynosi 100. 
Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana została oferta z najwyższą 
ilością punktów. 

Postępowanie zakończono i wybrano następujące oferty – uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią zapytania ofertowego. 
Przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą przy uwzględnieniu ceny 90% i stawki roboczogodziny serwisowej 10%. 

INTERHANDLER SP. Z O.O. 
UL. WAPIENNA 6 
87-100 TORUŃ 

KRYTERIA: 
a) CENA – 309 000,00 zł netto 
b) STAWKA ROBOCZOGODZINY SERWISOWEJ – 175,00 zł 

PRZYZNANA PUNKTACJA: 

Cena – 90 pkt 
Stawka roboczogodziny serwisowej – 10 pkt 

Łączna suma przyznanych punktów – 100 pkt 
Termin realizacji zamówienia zgodny z zapisami zapytania ofertowego do dnia 30.04.2019 r. 

05
kwiecień
2019
Dobrobud poszukuje kosztorysanta budowlanego -specjalistę ds. wycen, przetargów i ofertowania (branża budowlana)
więcej
01
kwiecień
2019
Zapytanie ofertowe z dnia 1.04.2019 Zakup ładowarki teleskopowej wg. załącznika

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
08
kwiecień
2018
Wybrano wykonawcę

ZADANIE NR 1 CAD-PROJEKT S.C. ul Przemysłowa 13, 34-350 Węgierska Górka
ZADANIE NR 2 OPEN MIND ADVISION Sp. z o. o. ul Jana Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra
29
marzec
2018
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 marca 2018 r.

Dostawa w ramach działania : „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji „Zakup szalunków systemowych lekkich

28
marzec
2018
Unieważnieniu postępowania z dnia 19.03.2018 r.

Zamawiający Dobrobud Norbert Wiśniak informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 19.03.2018 r. o udzielenie zamówienia na Dostawę w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji „Zakup szalunków systemowych lekkich ” ,z powodu nie złożenia w postepowaniu żadnej oferty
1
lipiec
2017
Odbudowa czterech obiektów dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Dobrobud jako generalny wykonawca wykonuje roboty budowlane w czterech obiektach Centrum Kulturalno - Edukacyjnego - „Folwark Bukowiec" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
24
lipiec
2017
Remont budynku Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej dla Firmy Pre-Fabrykat

Dobrobud i Pre-Fabrykat przeprowadzają remont i modernizację budynku w Bukowcu dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Po przebudowie będzie to wielofunkcyjny obiekt z pokojami gościnnymi, pracowniami oraz salą wystawową z zapleczami